Topic : สรุปการทำ Ultrasound ของจังหวัดที่ได้รับการสนับสนุน Portable Ultrasound
รหัส จังหวัด /Link รายละเอียด ตรวจ ผิดปกติ Cyst Mass แมมโมแกรม refer FNA มะเร็ง
22 จันทบุรี 1,642 499 339 151 46 234 11 7
30 นครราชสีมา 1,334 640 286 321 62 73 46 31
37 อำนาจเจริญ 205 28 4 4 12 14 0 0
45 ร้อยเอ็ด 501 114 0 0 137 0 0 9
47 สกลนคร 552 417 314 103 324 92 4 80
50 เชียงใหม่ 497 46 20 24 10 26 0 0
57 เชียงราย 661 211 96 115 102 46 68 29
62 กำแพงเพชร 118 80 38 43 15 28 7 1
70 ราชบุรี 309 125 68 63 54 66 13 10
75 สมุทรสงคราม 59 29 18 7 1 0 11 1
84 สุราษฎร์ธานี 419 291 54 138 191 44 2 1
รวม 6,297  2,480 1,237 969 954 623 162 169
แหล่งที่มาข้อมูล : มูลนิธิถันยรักษ์

ความเป็นมาของเครื่อง Portable Ultrasound
  1. เนื่องจากความขาดแคลน Mammogram รวมถึงรังสีแพทย์ ประกอบการรณรงค์การตรวจเต้านมด้วยตนเอง ส่งผลให้ค้นพบก้อนที่เต้านมมากขึ้น ซึ่งระยะเวลาการรอการตรวจ Mammogram ยิ่งยาวนานเท่าไร ยิ่งเพิ่มความกังวลให้กับผู้คลำพบก้อนผิดปกติมากเท่านั้น จึงเกิดแนวคิดที่จะนำ Breast Ultrasound มาใช้ เพื่อคัดกรองรายที่เสี่ยงมาก เช่น เป็น Solid mass หรือ เป็น cyst ที่ขอบไม่เรียบ เพื่อให้ได้รับการทำ Mammogram ได้เร็วขึ้น ส่วนในรายที่ไม่เสียงมาก เช่น เป็น Cyst ขอบเรียบ ก็สามารถใช้การนัด Follow up ได้
  2. มูลนิธิถันยรักษ์ ได้สนับสนุน Ultrasound ให้กับจังหวัดที่ดำเนินการโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านมเต็มพื้นที่ ได้แก่ จังหวัด เชียงราย (โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์) จันทบุรี (รพ.พระปกเกล้า) นครราชสีมา (รพ.ปากช่อง) สุราษฎ์ธานี (รพ.สุราษฎ์ธานี) และจังหวัดที่ดำเนินการ 1 อำเภอ ได้แก่ รพ.วัดเพลง จังหวัดราชบุรี และ รพ.นภาลัย อ.บางคนที จังหวัดสงคราม  และมูลนิธิได้ทำการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ เน้นที่พยาบาล หรือนักรังสีเทคนิค ให้สามารถอ่าน Ultrasound ได้ เพื่อที่จะทดแทนรังสีแพทย์ที่ขาดแคลนในต่างจังหวัด
  3. ในระยะแรก การใช้ Ultrasound เป็นลักษณะตั้งรับ ทำให้มีผู้มารับบริการไม่มากนัก แต่มีบางจังหวัดได้พัฒนารูปแบบเชิงรุก โดยทำการรณรงค์ตรวจเต้านมด้วยจนเอง และนัดผู้ที่คลำพบก้อนผิดปกติ หรือสงสัยผิดปกติ ให้มารับการทำ Breast Ultrasound โดยทำในรูปแบบของการเคลื่อนที่หน่วยออกไปยังพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่ห่างไกล ทำให้ตรวจได้เพิ่มขึ้น